24 ное.
2017
Posted in: uncategorized, Обяви
By    Коментарите са изключени за „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

„БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНИЯ ЕТАП ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ ПРОЕКТ

 

„Бизконсулт адвайзър“ ЕООД навлиза в последната фаза от своя проект “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД”, изпълняван по договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01  финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01/07/2016 г. до 30/11/2017 г.;

Общата стойност на проекта по бюджет е: 164 030,00 лв, от които национално финансиране: 24 604.50 лв. и финансиране от ЕСФ: 139 425.50 лв.

Във връзка с  гарантирана устойчива заетост за минимум 3 лица, които ще продължат професионалното си развитие в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД, след приключване на проектните дейности, ние каним заинтересованите кандидати да подадат свои Автобиографии за позиция “Експерт, финансови и стопански анализи” при условия на трудовия договор, подлежащи на допълнително уточняване, при спазване на индивидуален подход и съгласно параметри за длъжността публикувани по-долу:

Експерт, финансови и стопански анализи
Клас по НКП: 2 Код по НКП: 2413-6003

 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Характеристика: Въвежда, обобщава, анализира и систематизира обща,  финансова и пазарна информация, като част от развитието на спомагателните за застрахователния бранш услуги по изготвяне на база данни с корпоративни досиета, анализ на риска и други оценки за бизнеса.

2.Конкретни задължения:
2.1.Въвежда обща,  финансова и пазарна информация за фирми в корпоративна база данни.

2.2.Работи с приложен софтуер за бизнес и финансов анализ (BI) и софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM)

2.3.Актуализира периодично информацията в корпоративната базата данни;

2.4.Изготвя извадки от база данни и фирмени профили, по конкретни задания;

2.5.Систематизира информация, относно изготвяне на оценка на риска за конкретни фирми;

2.6.Изготвя профили и извадки с оглед предлагане на застрахователни и други финансови продукти.

2.7.Осъществява комуникация с клиенти относно предлаганите услуги и продукти

3. Допълнителни задължения:
3.1.Задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му и дейността на предприятието.

3.2. Участие в обучения и други мероприятия организирани или възложени от Работодателя.

 1. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
  При изпълнение на задълженията си носи:
  1. отговорност за спазване на основните професионални принципи;
  2. отговорност за съхраняването и сигурност на информация;
  3. отговорност за качеството на извършваната работа;
  4. отговорност за поверените му данни;
  5. отговорност за правилното ползване на имуществото, поверено му от Работодателя;
  6. отговорност за спазване.
 2. отговорност за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд:

Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд, включително тези за противопожарна безопасност

 1. отговорност да спазва нормите за облекло, комуникация и организация на работното място.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на Управителя
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с различни служители на Работодателя.
3. Осъществява контакти с други  контрагенти.

 1. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
  1. Трябва да знае:
  а)нормативните актове в областта на Търговското право, Кодекс по застраховане;
  б)реда и изискванията за извършване на търговска и застрахователна дейност;
  в)нормативните изисквания за търговските обекти и предприятия;
  г)Приложен софтуер за бизнес и финансов анализ (BI) и софтуер за управление на отношенията с клиентите (CRM)

2.Много добра компютърна грамотност – Excel, Adobe Acrobat, ABBYY FineReader, Internet;

3.Английски език – делова кореспонденция и превод на фирмени проспекти, и други информационни материали;

4.Добра финансова култура – познаване на основни финансови и счетоводни понятия, включително разбиране на информацията от годишните счетоводни отчети на предприятията;

5.Прецизност, отговорност, внимание към детайлите;

6.Способност за работа в динамична среда;

7.Инициативност и креативност при изпълнение на поставените задачи;

8.Желание за работа в екип;

9.Отговорност и желание за развитие.

10.Способност за справяне с динамиката на интензивен работен ден;

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Средно или висше образование, с направление – икономика, инженерни науки, математика или информатика;

2.Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване.

Подаването на документи се извършва на адрес гр.София, ул.”Опълченска” 112А, ет.8, офис или на имейл: bizconsult.bg@gmail.com

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

(Visited 14 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.