13 дек.
2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за „Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

„Добри и безопасни условия на труд” по ОП “РЧР 2014-2020”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”.

Период за прием на документи: 01.03.2016г. – 17:30 ч.
Цел на финансирането: Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
 

Процент на финансиране:

Стойността на безвъзмездното финансиране се определя според категорията на предприятието, както следва:

За микро, малки и средни предприятия 100%

За бенефициенти големи предприятия 80%

Размер на безвъзмездното финансиране:

 

 Минимален размер на помощта: 50.000 лв.

Максимален размер на помощта: 391.166 лв.

Забележка: Финансовата подкрепа е в режим de minimis

Изисквания към кандидатстващи те организации:  да са микро, малки, средни или големи предприятия работодатели;

да имат седалище в България;

Забележка: Бенефициентите трябва да запазят заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията за период от 6 месеца след приключване на проекта. Целева група в контекста на процедурата се явяват заетите в предприятията лица.

 

 

 

 

 

 

Какви дейности и свързани с тях разходи са допустими:

 Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по- възрастните работници и служители. (до 5% от общите разходи по проекта)

Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца с превозни средства с капацитет 8+1 и повече места.

Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Максимален срок: до 31.12.2017 г.
Видове плащания: авансово , междинни и окончателно
Общ бюджет на процедурата:  

80.000.000 лв.


Проект на насоки за кандидатстване по схема “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”- ТУК

Източник: http://www.eufunds.bg/

(Visited 43 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.