20 дек.
2019
Posted in: Новини, Обяви
By    Коментарите са изключени за “ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД УСПЕШНО ПРОВЕДЕ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПО ДЕЙНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ИДЕЯ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, С ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.024-0766-C01 , ПО ОПИК.

“ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД УСПЕШНО ПРОВЕДЕ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПО ДЕЙНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ИДЕЯ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“, С ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.024-0766-C01 , ПО ОПИК.

Успешно се реализират първите стъпки по изпълнение на проект „Развитие на издателска дейност в област Благоевград“ , договор № BG16RFOP002-2.024-0766-C01, който е финансиран от Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Проектът е с период на изпълнение от 30.05.2019 до 30.09.2020 г. и с общ бюджет 232 270.33 лева, в това число финансиране от ЕС (ЕФРР) 157 943.83 лв и национално финансиране 27 872.43 лв.

“ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД реално стартира своята стопанска дейност в областта на издателските услуги в гр.Банско, като осигури основната необходима квалифицирана работна ръка за реализация на предприемаческата идея, а именно Редактор, Полиграфист и Специалист предпечатна подготовка, както и осигури необходимия към момента оборудване и софтуер.

Закупеният Принтер за сувенири е върхова японска технология и позволява А2 формат печат с LED UV мастила, директно върху субстрати с височина до 150 мм и тегло до 6 кг. Това ще позволи на “ЕМ ДЖИ ДИЗАЙН 2018” ООД да предложи висококачествени услуги на местни търговци и туристически обекти за издаване на серии от магнитни сувенири, фолклорни, битови и традиционни сувенири, сувенирни аксесоари, печатни сувенири, репродукции на картини, плакети и други изделия, с изгледи от почти всички населени места и туристически обекти в региона на Банско и Благоевград, представящи най-характерните туристически, архитектурни, географски и културно-исторически забележителности.

С цел правилно позициониране на пазара и таргетиране на потенциалните клиенти, са изготвени проучване на пазара и анализ на възможности за реализация на специализирана издателска дейност и маркетингов план за развитие на специализирана издателска дейност.

Предстои междинно отчитане на изпълнените дейности и постигнатите резултати, след което бенефициентът ще продължи с реализация на следващите стъпки по проекта.

Този документ е създаден в рамките на договор проект „Развитие на издателска дейност в област Благоевград“ , договор № BG16RFOP002-2.024-0766-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие и Бюджета на Р България.

една посока много възможности
(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.