25 сеп.
2015
Posted in: Новини, Събития
By    Коментарите са изключени за Стартира процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

Стартира процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.006 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ” с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта.

Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 000 000 лв.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/  и https://eumis2020.government.bg/
За краен срок за представяне на проектното предложение е обявена датата 15.10.2015 г. 23:59 часа. Проектното предложение по процедурата трябва да се подадеде само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

(Visited 33 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.