18 май
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване

Комитетът за наблюдение на ОП РЧР одобри 5 нови операции в подкрепа на развитието на пазара на труда и социалното включване

В рамките на Редовното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Комитетът за наблюдение одобри 5 нови операции на приблизителна стойност 75 млн. лв. По този начин степента на програмираните средства достигна 95% от общия разполагаем финансов ресурс, а над 120 000 души са получили подкрепа за осигуряване на по-качествен живот с разгърнатите мерки по Програмата. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе отличена от представителя на Европейската комисия на заседанието г-жа Сандрин Де Бугеном като една от най-напредналите програми и с подходящо изпълнение на добри операции измежду всички програми на ниво Европейски съюз, финансирани от Европейския социален фонд.

В рамките на подкрепата за политиката за по-добра заетост и качество на работните места бе одобрена операция „Умения“ за подпомагане на бизнеса чрез предоставяне на конкретни за работното място обучения. „С ресурс от 30 млн. лв. ще отговорим на актуалните нужди на работодателите за създаване на устойчива заетост, по-висока производителност, както и повишаване квалификацията на работна сила“, заяви заместник министър Зорница Русинова. Тя добави, че операцията е създадена в унисон с приоритетите на Българското председателството на ЕС. Операцията ще предостави възможност на 5 500 безработни, неактивни и заети лица да повишат своята квалификация.

ОП РЧР ще продължи последователна политика на Министерството на труда и социалната политика за подкрепяне на предприемачеството. С нова операция с бюджет от близо 6 млн. лева ще могат да се предоставят консултации и бизнес услуги на стартиращи предприятия и за социални предприятия, създадени или подпомогнати от ОП РЧР, предприятия, създадени с подкрепата на финансов инструменти или по линия на Националния план за действие по заетостта.

С допълнителен ресурс от 10 млн. лева Комитетът за наблюдение одобри две промени към две вече добре работещи схеми – „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучения и заетост“. Дава се възможност за заетост и придобиване на квалификация и нови компетентности на най-малко 1000 неактивни и безработни лица с трайни увреждания. Със стимули за работодателите да ги наемат, те ще имат възможност да преодолеят трудностите за включване в пазара на труда и икономическия живот.

В областта на насърчаване на социалното включване ще стартират две нови операции с ресурс от 34 млн. лева, с които ще започне процесът по изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. С изпълнение на проектите ще се реализират първите подготвителни действия за извеждане на възрастни хора и хора с увреждания от няколко специализирани институции и превенция на институционализацията на тези лица. На общините ще бъде дадена възможност да развие система на патронажна грижа чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Не на последно място с цел подкрепа на гражданския сектор и използването на тяхното ноу-хау бе одобрена операция за разработване на нови услуги за социално включване. Чрез изпълнението й (5 млн.лв.) ще се адресират нуждите на лица от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.

 

(Visited 8 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.