20 ное.
2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Ново работно място 2015

Промяната по схема “Ново работно място 2015” е с цел увеличаване на бюджета на процедурата от 40 000 000 лв на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на заложените индикатори.

Друга промяна в Насоките за кандидатстване по схема “Ново работно място 2015” е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г., процедурата за подбор на проекти да бъде прекратена след втория краен срок – 19.11.2015 г.

Процедурата схема “Ново работно място 2015″ има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

Инвестиционен приоритет 1. „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”

Какви дейности се финансират по схема “Ново работно място 2015” ?

  • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна дейност.
  • Предоставяне на професионално обучение
  • Предоставяне на обучение по ключови компетентности – “Общуване на чужди езици” и “Дигитална компетенция”
  • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.
  • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.
  • Осигуряване на наставник за хората с увреждания.
  • Дейности за организация и управление на проекта.
  • Дейности по информиране и публичност.

Какви са средствата за един проект?

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  50 000 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  391 166 лева

Съфинансиране от страна на бенефициента по схема “Ново работно място 2015”

• За заети лица в микро, малки и средни предприятия – без съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя.

• За заети лица в големи предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя – 20% от общата стойност на проекта.

Източник: www.eufunds.bg

(Visited 256 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.