27 юли
2023
Posted in: Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Обявена е нова процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.
Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.
Общият бюджет по процедурата е 180 000 000 лв.
Допустимите кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“ съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), които могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство за придобиване на нови технологии, осигуряващи въвеждането на кръгови модели в едно или повече от следните направления:
1) Намаляване образуването на отпадъци;
2) Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба;
3) Използване на ресурси с биологичен произход;
4) Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите;
5) Подобряване на енергийната ефективност на продуктите.
В допълнение на задължителните направления, посочени в т. 1) – 5), предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по:
6) Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или заместване или намаляване употребата на опасни вещества , влагани в произвежданите продукти и т.н.
Минималният размер на безвъзмездната помощ е 70 000 лв., а максималният е диференциран спрямо големината на дружествата. Максималният размер на помощта за микро предприятията е 350 000 лв., за малките предприятия – максимум 550 000 лв., за средните – 750 000 лв. и за големите – до 1 млн. лв.
Съфинансирането е от 20% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ, категорията на предприятието – кандидат/партньор и мястото на изпълнение на инвестицията.
Подаването на предложенията за изпълнение на инвестиции се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) – Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.
Процедурата е с краен срок за подаване на предложенията е 16:30 часа на 03.10.2023 г.
Кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения, във връзка с Условията за кандидатстване, до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване (12.09.2023 г.), чрез ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ), модул „Електронно кандидатстване“, процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.