3 май
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за ОП РЧР отчита напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие

ОП РЧР отчита напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага чрез осигуряване на финансиране за многофондови стратегии за местно развитие (СВОМР), като се използват средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Участващите в прилагането на подхода оперативни програми са Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Стратегиите се разработват от местни инициативни групи (МИГ) по отворени покани за кандидатстване от страна на Управляващия орган на ПРСР, който изпълнява координираща роля по подхода.

До декември 2017 г. са обявени две покани за подбор на МИГ и стратегии, като с това се изчерпи възможността за одобряване на последващи стратегии до края на текущия програмен период.

Мерките, включени в многофондовите стратегии за местно развитие, са допустими в двете приоритетни направления на ОПРЧР:

– Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, и
– Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

По първата покана са подадени общо документи от 53 МИГ, от които са одобрени 17 стратегии с финансиране от ОПРЧР на обща стойност 21,7 млн. лв. В тях са включени общо 62 мерки по всички инвестиционни приоритети на ОПРЧР.

От втората покана за подбор на стратегии са одобрени още 17 стратегии с 54 мерки по ОПРЧР на обща стойност 23,6 млн. лв.

 

 

(Visited 3 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.