10 май
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за “Предстои нов прием за иновативни проекти през 2018г.”

“Предстои нов прием за иновативни проекти през 2018г.”

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Все по-често в ежедневието се използва думата “иновация”, а в новия програмен период кандидатстващите фирми по процедури за финансиране на иновации по ОП “Иновации и конкурентоспособност” чувствително се увеличиха. В последната схема от 2017 г. за разработване на иновации от съществуващи предприятия бяха подадени 360 проекта, а година преди това за финансиране на разработване на иновации от стартиращи предприятия имаше 844 кандидати.
В новия програмен период вече се проведоха две процедури за разработване и една за внедряване, като проектите са в процес на изпълнение. Предстои по план за края на 2018 г. още една схема за внедряване на иновации, както и за развитие на иновационни клъстери.

Защо се стимулират иновациите?

Според данни за страните членки от 2016 г. България продължава да е на предпоследно място в ЕС по иновационно представяне, което неизменно поддържа икономиката на страната в състояние на “догонваща”. Технологичното ниво на бизнеса все още е ниско и растежът се основава на инвестиции в подобрения, но няма качествен скок към високо ниво на развитие. В тази връзка България има разработена Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), която определя области от икономиката, в които се насърчават иновациите, за да се доведе до тласък на развитието на качествено по-високо ниво.

Кои са секторите с приоритет за финансиране на иновации?

В ИСИС са определени четири тематични области, в които да се насърчават иновации. Бизнесите, които се разпознаят в тези сектори, могат да имат предвид, че имат възможност да търсят безвъзмездна помощ за иновационните си инвестиции.

Областите са следните:

 • Информатика и ИКТ
  Тази област включва Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии, вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри; 3D дигитализация, визуализация и прототипиране; Big Data, GridandCloud Technologies; безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; езикови технологии; уеб, хибридни и native приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти; използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ базирани услуги и системи.
 • Мехатроника и чисти технологии
  Тази област включва производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат; машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката; инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи; системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството; вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект; създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи; роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3D моделиране на роботизирани автоматизирани системи; проектиране и производство на високотехнологични продукти и/или участие в наднационална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; биомехатроника; интелигентни системи и уреди, “интелигентни домове” – “интелигентни градове”; чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и екомобилност, водород базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).
 • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии
  Тук се включват методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти); производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, “космически” храни); производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в наднационална производствена верига; персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства; медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм); нанотехнологии в услуга на медицината; биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот; “сини” технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси; производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода; зелена/биобазирана икономика.
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
  Тази тематична област включва културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, тв, видеоигри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио; компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер; алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм); производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Как да различим иновация от модернизация?

Иновацията е разработване на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или пък нов метод за произвеждане, организация, маркетинг и т.н. Подобрението следва да представлява изменение във функционалността – това определя иновативния характер на нововъведението. Така то се отличава от модернизацията на процес или продукт, при които просто добавяме нова машина и правим процеса по-ефикасен.
Дефинирани са два типа иновации: продуктови и производствени. При продуктовата иновация освен нова стока и услуга можем да причислим значително подобрен съществуващ продукт, който е променен във функционалността си и/или в ползваните компоненти и материали. При производствената иновация става въпрос за нов или подобрен метод на реализиране на производствен процес. Важно е да се знае, че еврофинансиране може да се получи само за собствена иновация. Ако се въвежда патентована иновация от чуждестранен партньор, това вече не може да кандидатства за безвъзмездна помощ.

Как се структурира иновацията?

По смисъла на ОП “Иновации и конкурентоспособност” иновацията има два етапа: на разработване и на внедряване. Етапът на разработването започва с наличието на идея и завършва със създаване на някакъв модел или някакво знание за метод, които са интелектуална собственост, подлежаща на защита. В зависимост от тестваната идея може да бъде патентовано изобретение или да има регистрация на полезен модел.
В този първи етап идеята за нов или подобрен продукт, или пък за метод подлежи на проучване и анализ, на тестване – като се достига до създаване на някакъв модел. До началото на втория етап на внедряване се счита, че трябва да има готовност на идеята да започне проучване и тестване за масово производство.
Във втория етап се разработва и осигурява процесът на осъществяване на масово производство или приложение на продукта/метода. Във внедряването се подсигуряват съоръженията, оборудването, технологичната база за реализиране на много бройки от създадения тестови модел или пък за прилагане на тествания метод за многократно ползване. В края на втория етап трябва да има демонстрирано производство или приложение на процес в операционна среда.

Финансиране на иновационните етапи

Финансирането по ОП “Иновации и конкурентоспособност” се разделя в отделни процедури, които са насочени към първия или втория етап на иновационния процес. За да се планира иновационният процес и да се подготви проект, предприемачът (възможно е с помощта на консултант) трябва да си даде сметка на какво ниво на технологична готовност се намира. Измерването на технологична готовност има 9 етапа. Те се разпределят така: 1/ наблюдение на основни принципи; 2/ формулиране на концепцията на технологията; 3/ изследване и експериментално доказване на концепция; 4/ лабораторно потвърдена концепция; 5/ технология, валидирана в релевантна среда; 6/ технология, демонстрирана в релевантна среда; 7/ прототип, демонстриран в операционна среда; 8/ завършена и сертифицирана система; 9/ изпробвана система в операционна среда. Разработването на иновацията включва етапи от 1 до 6. Следващите са част от внедряването на иновацията. Когато един предприемач желае да кандидатства за финансиране по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, той би трябвало да анализира готовността си на всяко ниво и да включи планирането на отделните етапи на готовност в своя проект.

Преценка на иновацията спрямо алтернативни продукти и методи

Една фирма може да кандидатства за финансиране с иновация, която е иновативна на фона на предишни продукти и процеси в нейното предприятия. Новият продукт/услуга/процес може да бъдат иновативни спрямо сектора на фирмата, спрямо целия български пазар или на фона на ЕС и света. При оценката на проектите по европрограмата за бизнеса най-висок брой точки в класирането се получава за нововъведение, което е иновативно в ЕС и света. При всички случаи е необходимо да се направи подробен сравнителен анализ на съществуващите продукти/услуги и методи. Кандидатът трябва да е наясно какво отличава неговия проект на фона на пазара. При подготовка на иновативен проект той задължително трябва да докаже защо неговата иновация превъзхожда алтернативите й.

Съвети за планиране на еврофинансирането 

Безвъзмездната помощ по европрограмите е много важна за предприемачите, които търсят финансиране за иновациите си. Но те трябва да имат предвид, че въпреки всички подобрения като скъсяване на срокове и ефективност в процесите в ОП “Иновации и конкурентоспособност” не могат да разчитат на спешно финансиране. Реалистично погледнато, би трябвало да сметнат срок от 1 година от момента на кандидатстване до момента, в който могат да направят първите си процедури по доставка в рамките на одобрен проект и подписан договор за подпомагане.

Как могат да са полезни консултантите?

Консултантите по европроекти помагат на фирмите да анализират и планират иновационния процес. Това включва изясняването на нивото на технологична готовност, структуриране на проекта, анализ на рисковете, пазарен анализ, финансово-икономически анализ, бюджетиране, определяне на критичните точки в управлението на проекта и не на последно място – в управление на изпълнението на проекта.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.