20 ное.
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини
By    Коментарите са изключени за Проект на изменени насоки за кандидатстване Приоритетна ос 1 на ОПРР

Проект на изменени насоки за кандидатстване Приоритетна ос 1 на ОПРР

Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение в пакета документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Процедурата се реализира в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с общ бюджет 1,373 млрд. лв. и с конкретни бенефициенти общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система.

Промените целят намаляване на административната тежест при кандидатстване за комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ) по група дейности „Културна инфраструктура“ и при интервенции върху сгради на студентски общежития по процедурата.

В допълнение се променя и крайният срок за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития – до 31 декември 2020 г.; 19:00 ч.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 13.11.2018 г. (включително) по официален път или на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и актуализираните приложения към тях можете да намерите на интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″ www.bgregio.eu в подменю “Актуални процедури”.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.