21 дек.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“, мярка мярка  2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Целите на мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“  от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено са:

 1. Увеличаване на асортимента на производството;
 2. Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
 3. Подобряване на производствените характеристики на водоемите;
 4. Подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектора;
 5. Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 6. Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен план);
 7. Постигане на целите на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите (МНСПА);
 8. Намаляване на енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
 9. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водния потенциал, така и други източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса)
 10. Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване на потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;

11.Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали, намаляване на еутрофикацията на водните тела.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС т.е. на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374,50   лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 97 791,50 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.042   “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

1. са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25  Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

2. са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Бургас – Камено.

 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 • продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 • диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 • инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 • диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 27.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 19.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.