27 ное.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.

Прилагането на мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ ще бъде създадена добра база от научни знания за ефективно управление на антропогенните дейности и работа за постигане на добро състояние на морската среда и ще бъде даден принос за подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 637 920,76 лв.

  • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева.
  • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 400 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 25%   съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • публичноправни организации;
  • юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в сектор „Рибарство“;
  • частни научни или технически организации, признати в България;

Допустими за финансиране са следните дейности:

  • Изследване на морското дъно;
  • Изследване на морската среда;
  • Научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на 06.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 27.02.2020 г.

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.