21 дек.
2019
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Стартира прием по процедура №BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ в МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

Основната цел e да се подкрепи опазването и валоризирането на природно и културно наследство за развитие на устойчив туризъм и ограничаване на негативните последствия от нерегулирания риболовен туризъм в рибарска територия Високи Западни Родопи: Батак -Девин – Доспат.  .

Прилагането на мярката е насочена към изпълнение на следните дейности:

  • Образователни дейности, насочени към опазване на околната среда с различни целеви групи, като ученически лагери, състезания по ориентиране, курсове за природолюбители и други; 
  • Организиране на почистващи инициативи с участието на доброволци;
  • Проучвания, свързани със състоянието на водите и околната среда;
  • Квалификационни курсове за еко патрули, които работят съвместно с институциите;
  • Изграждане на електронни системи за наблюдение и превенция на бракониерството в РО (компютъризирана система с радари и камери за постоянно наблюдение на водите);
  • Изграждане на дребномащабни съоръжения за наблюдение на видове животни край язовирите и реките (с вид до естествената среда).

Финансовото подпомагане по горепосочените дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е  530 000.00лв. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес не може да бъде  по-малък  от 3 911.60 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  един  проект в обществен интерес за  един  проект  не може да бъде по-голям от 97 791.00 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  • Общини: Батак, Девин, Доспат;
  • Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза;
  • Училища и музеи от Рибарската територия (от общини Батак, Девин и Доспат).

Допустимите дейности са посочени в Условията за кандидатстване по процедурата, т.13.1.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 28.02.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 20.03.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.