5 ян.
2019
Posted in: Новини, Обяви, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕТО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“ , ДОГОВОР №BG05SFOP001-2.009-0196-C01.

Проект „Засилване на гражданското участието в изпълнение на политиката за българите в чужбина“ , договор №BG05SFOP001-2.009-0196-C01, е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд. Той се изпълнява в партньорство от Сдружение НИТРО и Държавната агенция за българите в чужбина, чрез ясно разписани в изрично споразумение задължения и отговорности.

Главната цел е : засилване на партньорството с гражданите и бизнеса, при формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика спрямо българите по света, с цел постигане на пълно национално единение и устойчиво съхранение, и развитие на българското общество и икономика.

Проектът е насочен конкретно към подобряване държавната политика спрямо българите в чужбина, чрез по-широко включване на гражданското общество и бизнеса в процеса на съхраняването на българското етнокултурно пространство и единение на българите по света, както и в усилия по тяхното завръщане и активен живот в родината. Потребностите на заинтересованите страни (държавна администрация, граждани, бизнес и НПО) са определени по няколко направления: 1.необходимост от подкрепа за дейността на разнородни български организации в чужбина ; 2.необходимост от  информираност и съдействие към отделни граждани и групи, икономически емигранти, за общото състояние на икономиката и жизнения стандарт и възможностите за професионална реализация в България; 3.необходимостта на бизнеса от квалифицирана работна ръка, с познания по чужди езици и изградени трудови навици; 4.необходимост на гражданското общество и бизнеса от пряко включване в решенията, свързани с техните интереси; 5.необходимостта на държавата и гражданското общество към “завръщане” на  българския човешкия капитал, живеещ зад граница, с цел “вливане” на техния потенциал в изграждането на българското общество и икономиката, в едно с предоставяне на необходимите условия за образование и бъдеще на техните деца.

Целевите групи са: Държавни администрации; Държавни органи; Неправителствени организации, вкл. служители; Бизнес и Общественост;

Планирани дейности:

1. Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси;

2. Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с държавата и/или действията на администрацията;

3. Изготвяне на оценка и отправяне на препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика спрямо българите по света;

5.Осъществяване на кампании за ре-емиграция на българите живеещи в чужбина;

6. Съвместни действия между администрации и НПО за реализация на публични политики и законодателство;   

Планирани резултати:

Изготвени база данни, ръководство за работа, оценка и препоръки за прилагане на държавната политика за българите в чужбина

Провеждане на информационна кампания и кръгла маса за ре-емиграция

Проведено обучение на служители на партньорите

Стойност на бюджета в лева: 

Общо   86 832.00

Финансиране от ЕС       73 807.20

Национално финансиране        13 024.80

Дата на стартиране      04.01.2019

Дата на приключване 04.01.2021

(Visited 1 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.