21 май
2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти
By    Коментарите са изключени за Комитетът за наблюдение на ОПДУ одобри още седем процедури за кандидатстване на обща стойност 111,9 млн. лв.

Комитетът за наблюдение на ОПДУ одобри още седем процедури за кандидатстване на обща стойност 111,9 млн. лв.

Към 30 април 2018 г. по Оперативна програма „Добро управление” са отворени 18 процедури за кандидатстване на обща стойност 335 982 451 лв., което представлява 51,4% от общия бюджет на програмата. Сключени са 114 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 227 281 099 лв., или 34,8 % от финансовия план на програмата. В процес на оценка са 61 проекта на стойност 11 716 606 лв.. На деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова представи напредъка в изпълнението на програмата. Най-много средства (42%) са договорени по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“. „Най-много са договорите, сключени с централната администрация, както по отношение на стойност на получените средства (83% от всички договорени средства), така и по отношение на броя подписани договори (57% от всички договори/заповеди)“, коментира Ирена Първанова. Тя информира, че за да няма автоматично освобождаване на средства по правилото n+3 до края на годината трябва да бъдат сертифицирани 68,5 млн. лв. и призова за мобилизация от страна на всички бенефициенти по програмата по отношение изпълнението и отчитането на проектите.

Комитетът за наблюдение съгласува второто изменение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. и одобри критерии за подбор на операции по седем процедури за кандидатстване на стойност 111 950 000 лв. Те са насочени към:

  • надграждане и развитие на държавния хибриден частен облак, както и на хоризонталните и централни системи за нуждите на електронното управление;
  • усъвършенстване на концесионната политика;
  • усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор;
  • развитие на аналитичния капацитет на Комисията за енергийно и водно регулиране;
  • осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове, както и подпомагане на хоризонталните структури за програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация, сертифициране и одит на ЕСИФ.

Управляващият орган на програмата планира до края на настоящата година да бъде обявена и процедурата по специфична цел 3 на приоритетна ос 2 на ОПДУ за неправителствения сектор: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ с бюджет от 10 млн. лв.

Членовете на КН одобриха и Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2017 г. В заседанието взеха участие 55 души – представители на Европейската комисия, публичната администрация, съдебната система и неправителствения сектор. Всички документи, одобрени на КН на ОПДУ на 16 май 2018 г., както и направените презентации са публикувани в рубриката за КН на ОПДУ на единния информационен портал: www.eufunds.bg.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.