Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 5 от 13"
Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“
By     |    апр. 15, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“

Стартира онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“

На 15 април се дава началото на онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене. В периода 15 април – 12 май младежи от цялата страна на възраст […]

Read more
Предстоящо от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“
By     |    апр. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Предстоящо от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

Предстоящо от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности: – Обучение при пристигане: 13 май  – 17 май  2019г., в гр. София – Среща за междинна оценка: 14 май  – 17 май  2019г., в гр. София ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и […]

Read more
Промяна в условията по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2″
By     |    апр. 12, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Промяна в условията по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2″

Промяна в условията по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2″

Управителният съвет на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. Условията за кандидатстване по процедурата са променени по отношение на крайния срок за представяне на проектното предложение – не […]

Read more
Актуализирана Таблица 1 от насоките по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
By     |    апр. 9, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Актуализирана Таблица 1 от насоките по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Актуализирана Таблица 1 от насоките по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с актуална информация към 05.04.2019 год. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. Информацията е налична в […]

Read more
ОПРЧР обявява процедура „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ с конкретен бенефициент НАПОО
By     |    апр. 2, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОПРЧР обявява процедура „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ с конкретен бенефициент НАПОО

ОПРЧР обявява процедура „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“ с конкретен бенефициент НАПОО

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване качеството и ефективността на услугите за професионално обучение“. Конкретен бенефициент по процедурата е Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Общият бюджет на финансовата помощ е 2 млн. лв. По операцията ще бъде направен анализ на дейностите за мониторинг и […]

Read more
Първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
By     |    апр. 1, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува: Списък на предложените за финансиране проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, подредени по реда на тяхното […]

Read more