Articles by "editor, автор на BG Funds - Страница 8 от 13"
130 млн. лв. за образование по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
By     |    мар. 1, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за 130 млн. лв. за образование по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

130 млн. лв. за образование по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

С Договор BG05M2OP001-2.011-0001 от 28 февруари 2019 г. между УО на ОП НОИР и Министерство на образованието и науката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“. Бюджетът на стойност 127 759 359,94 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца. Проектът е насочен към […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“
By     |    февр. 28, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-1.010 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.010  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. С прилагането на мярка 1.7 „Добавена стойност, […]

Read more
УО на ОПРЧР организира Информационни дни по процедура „Умения“
By     |    февр. 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УО на ОПРЧР организира Информационни дни по процедура „Умения“

УО на ОПРЧР организира Информационни дни по процедура „Умения“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, организира провеждането на Информационни дни по процедурата „Умения“. Кампанията стартира на 11 март 2019 г. и ще се проведе в три областни града – Велико Търново, София и Бургас. В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурата, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност […]

Read more
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“
By     |    февр. 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но […]

Read more
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „малки проекти”
By     |    февр. 28, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „малки проекти”

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „малки проекти”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури” като обявява процедура чрез подбор на проекти №  BG14MFOP001-2.009 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Чрез процедурата се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността […]

Read more
Агенцията по заетостта ще приема предложения за социални иновации
By     |    февр. 26, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Агенцията по заетостта ще приема предложения за социални иновации

Агенцията по заетостта ще приема предложения за социални иновации

Стартира нова инициатива на Агенцията по заетостта за събиране на предложения за социални иновации. Целта е да се осигури среда за непрекъснат прием на нови идеи или нестандартни решения, които, след преценка на приложимостта им, могат да бъдат реализирани, за да се повиши качеството и ефекта на предоставяните от Агенцията услуги. Предложения за развитие, обогатяване, промяна или нововъведение в дейността на институцията могат да подават всички физически и юридически лица, […]

Read more