Browsing Category "Възможности за финансиране"
Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

  За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. Причинените щети са за 14,057 млн. лева. Бенефициенти • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; • Общини, собственици/управляващи горски територии; • Юридически лица, управляващи държавни горски територии; • […]

Read more
През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви

През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, като предвидения бюджет е на стойност 15 866 666 евро. Бенефициенти  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; • Общини, собственици или управляващи земеделски и неземеделски […]

Read more
През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

През 2018 г. се очаква прием по проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземедилски дейности с бюджет на стойност 100 000 000 евро. Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Производствени дейности; • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други; – Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка […]

Read more
Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ

Втора Покана за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество със Министерството на местното самоуправление на Република Македония обявяват на 09.02.2018 г.  Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел […]

Read more
No Thumbnail
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства

С изпълнението на процедурата по Транснационални партньорства се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях. Настоящата процедура е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. […]

Read more
No Thumbnail
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за ОП РЧР отчита напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие

ОП РЧР отчита напредък в изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага чрез осигуряване на финансиране за многофондови стратегии за местно развитие (СВОМР), като се използват средства от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейски социален фонд (ЕСФ) и Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР). Участващите в прилагането на подхода оперативни програми са Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за […]

Read more