Browsing Category "Възможности за финансиране"
Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием
By     |    ное. 20, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Промяната по схема “Ново работно място 2015” е с цел увеличаване на бюджета на процедурата от 40 000 000 лв на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на заложените индикатори. Друга промяна в Насоките за кандидатстване по схема “Ново работно място 2015” е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР […]

Read more
Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК
By     |    ное. 10, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Стартира обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС Управляващият орган на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските […]

Read more
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг
By     |    ное. 10, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Срок за прием: 30 Ноември – 18 Декември 2015 г. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Подпомагането по Мярка 4.2 ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Вид на подкрепата Подкрепа по Мярка 4.2 се предоставя на територията на […]

Read more
Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период
By     |    окт. 26, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. е  вече одобрена. Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Географската зона на програмата включва 7 Области от гръцка страна (Еврос,Кавала, […]

Read more
Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония
By     |    окт. 6, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

Стартира програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

На 23.09.2015г.  е обявена първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион […]

Read more
Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“
By     |    сеп. 25, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“

Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез системен проект BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“ Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта. Целта на процедурата е: Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” […]

Read more