СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
By     |    окт. 25, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” Във връзка с обявяването на схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Кампанията ще стартира на 1.11.2016 г. в гр. Пловдив и продължава […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
By     |    авг. 15, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. То съдържа одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения. Такива, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за […]

Read more
СХЕМА “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
By     |    авг. 8, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СХЕМА “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

СХЕМА “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани обществеността да изпраща своите предложения по проекта на Условията за кандидатстване по схема “РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.  Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.  Крайният срок е 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително). След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани. Обърнете […]

Read more
НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК
By     |    юли 11, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК

НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК

Нова процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПИК Нова процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПИК представи Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК). От ОПИК канят Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.003„Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране […]

Read more
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020
By     |    юли 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

Публикуваната Инструкция се отнася за бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Свързана е с отчитането на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Инструкцията предоставя на бенефициентите синтезирана и систематизирана информация за конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени при работа с ИСУН 2020. Целта е да бъде осигурено ефективно техническо […]

Read more
ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
By     |    юни 6, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ На петото заседание на Комитета за Наблюдение на Оперативна програма Региони в Растеж 2014-2020 са одобрени: ревизирани критерии за оценка на неголеми проекти (ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Контролен лист с критерии за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт”) и критерии за […]

Read more