Articles by "admin, автор на BG Funds - Страница 6 от 21"
Очакван прием през 2018 година по МЯРКА 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговият на горски продукти
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Очакван прием през 2018 година по МЯРКА 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговият на горски продукти

Очакван прием през 2018 година по МЯРКА 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговият на горски продукти

През 2018 г. се очаква прием по МЯРКА 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговият на горски продукти. Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. Бенефициенти: • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски […]

Read more
Подпомагане на МЯРКА 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и еккелогичната стойност на горските екосистеми през 2018 година
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Подпомагане на МЯРКА 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и еккелогичната стойност на горските екосистеми през 2018 година

Подпомагане на МЯРКА 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и еккелогичната стойност на горските екосистеми през 2018 година

Подпомагането по мярката включва смекчаване на последиците от адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка. Бенефициенти  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; • Общини, собственици/управляващи горски територии; • Юридически лица, управляващи държавни горски територии; • Юридически лица, наематели на горски територии. Допустими разходи  • За преобразуване […]

Read more
През 2018 г. се очаква прием по МЯРКА 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за През 2018 г. се очаква прием по МЯРКА 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

През 2018 г. се очаква прием по МЯРКА 8.4. Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода. Бенефициенти  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; • Общини, собственици/управляващи горски територии; • Юридически лица, управляващи държавни горски територии; • Юридически лица, наематели на […]

Read more
Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

Очакван прием през 2018 г. по мярка 8.3. Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

  За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. Причинените щети са за 14,057 млн. лева. Бенефициенти • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; • Общини, собственици/управляващи горски територии; • Юридически лица, управляващи държавни горски територии; • […]

Read more
През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви

През 2018 г. се предвиждат мерки по МЯРКА 8.1. Залесяване и създаване на горски масиви

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Ето защо се предвиждат мерки за залесяване с местни дървесни видове на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, като предвидения бюджет е на стойност 15 866 666 евро. Бенефициенти  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; • Общини, собственици или управляващи земеделски и неземеделски […]

Read more
През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
By     |    май 4, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Добри практики, Новини, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

През 2018 г. се очаква прием на проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

През 2018 г. се очаква прием по проекти по мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземедилски дейности с бюджет на стойност 100 000 000 евро. Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: • Производствени дейности; • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително: – Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други; – Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка […]

Read more